м. Київ «__» _________ 2018 року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА" (далі - Оператор), яке знаходиться у переліку осіб, відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)», затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду № 520 від 14 лютого 2017 року, платник податку на загальних підставах, в особі директора Медведенко Ірини Сергіївни, яка діє на підставі Статуту,

________________________________ "____________________", (далі - Користувач), в особі ___________________________________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір приєднання (далі - Договір приєднання, Договір) про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА" (далі - Оператор) щодо укладення Договору на викладених у цій Оферті умовах щодо надання Оператором Електронного майданчика доступу Користувачам до електронної торгової системи (надалі - ЕТС).

1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і виконання умов вказаних в п. 3.3 Договору, фізична або юридична особа, яка акцептує умови цієї Оферти, стає Користувачем Електронного майданчика (надалі Користувач) (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Укладанням цього Договору, Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються та/або Регламенту роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, розміщеними на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok/ та/або Регламенту роботи електронної торгової системи щодо проведення публічних торгів (аукціонів) з продажу/оренди майна (активів), розміщеним за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1iQ4lTWf3XLeNQZXZMj2fKqh6ADs9bHhqKCIB-HmdfyE/edit (далі разом іменуються - Регламент), а Оператор надає Користувачу послуги з використання електронного майданчику ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА" (далі - Електронний майданчик), який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою https://neb.org.ua/ (далі - Веб-сайт).

2.2. Загальні умови, склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються Регламентом.

2.3. Укладанням цього Договору, Користувач приймає умови Регламенту і всі його додатки в редакції, чинній на момент укладання цього Договору, а також усі подальші зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту, відповідно до умов цього Регламенту.


3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМ МАЙДАНЧИКОМ

3.1. Будь-яка особа приймає рішення про використання Електронного майданчику в якості Користувача на власний розсуд та під свою відповідальність.

3.2. Оператор забезпечує рівний доступ усім користувачам до інформації про відкриті торги (аукціони), включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформацією про процедури торгів, точне визначення часу та дати подання документів.

3.3. Користувач Електронного майданчику з метою участі у торгах повинен відповідати вимогам встановленим Регламентом та законодавством, сплатити гарантійний внесок, пройти процедуру реєстрації для участі в торгах відповідно до Регламенту та отримати відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника.

3.4. Користувач зобов’язаний надати Оператору завірені копії документів для підтвердження достовірності ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб – ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах. Недостовірність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні.

3.5. Здійснення Користувачем реєстрації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором, Регламентом та законодавством України.

4.2. За будь-які несанкціоновані дії на Електронному майданчику з використанням ім’я (логіна) та паролю Користувача всю відповідальність перед Оператором та перед іншими учасниками несе Користувач.

4.3. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-поталу, невідповідність апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи на Електронному майданчику.

4.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в pазі не повідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

4.5. У pазі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або не достовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов’язані з цим наслідки.

4.6. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вивішуються шляхом проведення переговорів, а у pазі недосягнення згоди - згідно з законодавством України.

4.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків у випадку пожежі, повені, землетрусу чи іншого стихійного лиха, масових безпорядків, війни або воєнних дій тощо, що виникли після укладання цього Договору. Форс-мажорні обставини призупиняють, але не припиняють дію цього Договору, і не звільняють сторони від виконання своїх зобов'язань. Форс-мажорні обставини повинні підтверджуватись у порядку, визначеному законодавством.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами (акцепту його публічної оферти) і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.


6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та посилання на чинну редакцію Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

6.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку.

6.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на Електронному майданчику.

6.4. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.5. Користувач укладаючи цей Договір надає свою згоду Оператору на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних Користувача, у тому числі, з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та на передачу персональних даних Громадській організації «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», з якою співпрацює Оператор відповідно до мети використання Електронного майданчику.7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОПЕРАТОР

ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА"

04123, м. Київ, вул. Вітряні гори,

буд. 21/7 літера А

ЄДРПОУ 38811542

Поточний рахунок № 26006052638418

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК

МФО банку 300711

ІПН 388115426551

Платник податку на прибуток на загальних підставах_____________________ І. С. Медведенко

М.П.


Приєднання до Регламенту (ЮО) НЕБ (березень 2018).docx

Приєднання до Регламенту (ФО) НЕБ (березень 2018).docx