до Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації та/або Регламенту роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються


м. Київ «__» _________ 2017 року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА" (далі - Оператор), яке знаходиться у переліку осіб, відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)», затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду № 520 від 14 лютого 2017 року, платник податку на загальних підставах, в особі директора Медведенко Ірини Сергіївни, яка діє на підставі Статуту,


________________________________ "____________________", (далі - Користувач), в особі ___________________________________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір приєднання до Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації та/або Регламенту роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (далі - Договір приєднання, Договір) про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА" (далі - Оператор) щодо укладення Договору на викладених у цій Оферті умовах щодо надання Оператором Електронного майданчика доступу Користувачам до електронної торгової системи (надалі - ЕТС) щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків.

1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і виконання умов вказаних в п. 3.3 Договору, фізична або юридична особа, яка акцептує умови цієї Оферти, стає Користувачем Електронного майданчика (надалі Користувач) (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», в період тимчасовий окупації Договір не може бути укладений з суб'єктами господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Укладанням цього Договору, Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації та/або Регламенту роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (далі - Регламент), розміщеним на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok/, а Оператор надає Користувачу послуги з використання електронного майданчику ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА" (далі - Електронний майданчик), який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою https://neb.org.ua/ (далі - Веб-сайт).

2.2. Загальні умови, склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються Регламентом.

2.3. Укладанням цього Договору, Користувач приймає умови Регламенту і всі його додатки в редакції, чинній на момент укладання цього Договору, а також усі подальші зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту, відповідно до умов цього Регламенту.


3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМ МАЙДАНЧИКОМ

3.1. Будь-яка особа приймає рішення про використання Електронного майданчику в якості Користувача на власний розсуд та під свою відповідальність.

3.2. Оператор забезпечує рівний доступ усім користувачам до інформації про відкриті торги (аукціони), включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформацією про процедури торгів, точне визначення часу та дати подання документів.

3.3. Користувач Електронного майданчику з метою участі у торгах повинен відповідати вимогам встановленим Регламентом та законодавством, сплатити гарантійний внесок, пройти процедуру реєстрації для участі в торгах відповідно до Регламенту та отримати відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника.

3.4. Користувач зобов’язаний надати Оператору завірені копії документів для підтвердження достовірності ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб – ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах. Недостовірність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні.

3.5. Здійснення Користувачем реєстрації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором, Регламентом та законодавством України.

4.2. За будь-які несанкціоновані дії на Електронному майданчику з використанням ім’я (логіна) та паролю Користувача всю відповідальність перед Оператором та перед іншими учасниками несе Користувач.

4.3. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-поталу, невідповідність апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи на Електронному майданчику.

4.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в pазі не повідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

4.5. У pазі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або не достовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов’язані з цим наслідки.

4.6. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вивішуються шляхом проведення переговорів, а у pазі недосягнення згоди - згідно з законодавством України.

4.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків у випадку пожежі, повені, землетрусу чи іншого стихійного лиха, масових безпорядків, війни або воєнних дій тощо, що виникли після укладання цього Договору. Форс-мажорні обставини призупиняють, але не припиняють дію цього Договору, і не звільняють сторони від виконання своїх зобов'язань. Форс-мажорні обставини повинні підтверджуватись у порядку, визначеному законодавством.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами (акцепту його публічної оферти) і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.


6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

6.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку.

6.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на Електронному майданчику.

6.4. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.5. Користувач укладаючи цей Договір надає свою згоду Оператору на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних Користувача, у тому числі, з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та на передачу персональних даних Громадській організації «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», з якою співпрацює Оператор відповідно до мети використання Електронного майданчику.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОПЕРАТОР

ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА"

04123, м. Київ, вул. Вітряні гори,

буд. 21/7 літера А

ЄДРПОУ 38811542

Поточний рахунок № 26006052638418

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК

МФО банку 300711

ІПН 388115426551

Платник податку на прибуток на загальних підставах_____________________ І. С. Медведенко

М.П.